Skip to product information
1 of 3

Sean Le TV Store

Than hồng chiến cuộc (sách tiếng Việt)

Than hồng chiến cuộc (sách tiếng Việt)

Regular price $40.00
Regular price $47.00 Sale price $40.00
Sale Sold out

Viết sử, dù có kỹ lưỡng đến mấy vẫn có thể có những nhận định sai lầm, do thiếu tài liệu, thiếu kiến thức.  Đối với cuộc chiến Việt Nam, một cuộc chiến kết thúc chưa đến nửa thế kỷ, và các nhân vật trong cuộc nhiều người vẫn còn sống, tài liệu thật chỉ mới vừa được khai mở một phần.

Xử dụng những phần tài liệu mới được khai mở đó và khai triển thêm từ nền tảng của những tài liệu trong văn khố Mỹ từ thập niên 1920, ông Logevall, giáo sư Sử và Quốc Tế Học của đại học Cornell, mạnh dạn chắp nối, bổ túc thêm bằng những tài liệu tìm được trong văn khố Pháp, Nga, Trung Hoa, Anh, Việt Nam, để dựng lại hành trình lập chính sách của Mỹ khi can thiệp vào Việt Nam. 

Khi nhìn vào quá trình can thiệp của Mỹ, đa số người Việt Nam đều cho rằng cách can thiệp đó là một cách can thiệp mù quáng và lầm lẫn khổng lồ.  Ông Diệm, tổng thống nền Đệ Nhất Cộng Hòa, đã phát biểu:  „Đã đem chó Mỹ vào, thì phải chấp nhận bọ chét chó Mỹ.“  Ông Nhu, cố vấn tối cao của ông Diệm cũng nói: “ Pháp có thể là quan thày thực dân, nhưng ít nhất họ hiểu Việt Nam, còn Mỹ giúp chúng ta với rất nhiều tiền của, nhưng lại chẳng biết tí gì về các vấn đề Việt Nam.” Đa số người Mỹ cũng cho rằng sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam là một lầm lẫn khổng lồ, nhưng lại vì những lý do khác hẳn. Nhưng vượt trên cái nhìn của cả hai phía, kết cục của sự can thiệp đó có thể khác không?  Ông Logevall khẳng định là „„.  Chẳng những chỉ „“ tại một thời điểm mà còn „,“ „„, và „“ tại nhiều thời điểm.

View full details